Villkor för tjänsten

1. Villkor

Genom att gå in på webbplatsen https://webhostingprof.com/ godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar, och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

2. Användning av licensen

  1. Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Hosting Ninjas webbplats för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är ett beviljande av en licens, inte en överföring av äganderätt, och enligt denna licens får du inte:
    1. ändra eller kopiera materialet;
  2. Denna licens ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan när som helst sägas upp av Hosting Ninja. När du slutar titta på detta material eller när denna licens upphör måste du förstöra allt nedladdat material som du har i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning

  1. Materialet på Hosting Ninjas webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Hosting Ninja ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avstår härmed från och förnekar alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra överträdelser av rättigheter.
  2. Hosting Ninja garanterar inte heller eller gör några utfästelser om riktigheten, de sannolika resultaten eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt i samband med sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Under inga omständigheter ska Hosting Ninja eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på Hosting Ninjas webbplats, även om Hosting Ninja eller en av Hosting Ninja auktoriserad representant har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador kan det hända att dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Materialets noggrannhet

Materialet på Hosting Ninjas webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Hosting Ninja garanterar inte att något av materialet på webbplatsen är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Hosting Ninja kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i materialet på sin webbplats. Hosting Ninja gör dock inga åtaganden att uppdatera materialet.

6. Länkar

Hosting Ninja har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte att Hosting Ninja godkänner webbplatsen. Användningen av sådana länkade webbplatser sker på användarens egen risk.

7. Ändringar

Hosting Ninja kan när som helst och utan förvarning ändra dessa användarvillkor för sin webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då gällande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med USA:s lagar och du underkastar dig oåterkalleligen domstolarnas exklusiva jurisdiktion i den staten eller på den platsen.